اعضای انجمن

نام شرکت
فرآورده های فولادی اطلاعات بیشتر
فروسیلیس ایران اطلاعات بیشتر
فولاد روانشیر اطلاعات بیشتر
فولاد ریزان اطلاعات بیشتر
فولاد طبرستان اطلاعات بیشتر
فولاد مازندران اطلاعات بیشتر
لوله و ماشین سازی ایران اطلاعات بیشتر
مالیبل سایپا اطلاعات بیشتر
مجتمع تولید کربور سیلیسیم و اکسید آلومینیم آبادان اطلاعات بیشتر
مواد گوهر ایتوک اطلاعات بیشتر
مهد تولید ناب اطلاعات بیشتر
میراب اطلاعات بیشتر
نمانگر اطلاعات بیشتر
هامون نایزه اطلاعات بیشتر
مدیر عامل
مهدی رحیمیان
کوروش کیهانی زاده
مسعود رواندوست
رسول کفائی پوریان نژاد
غلامرضا رسولیان
وحید ثقینی
محمدرضا بابایی
حمیدرضا دهقانی
اسکندر ایلخان
وحید بیوک آقازاده
مرتضی اسلامبولچی
مرتضی توجه
عبدالکریم جلالی
محمود شریعتی نیاسر