پروفایل اعضاء

زمینه فعالیت

 تولید کننده بوش سیلندر

مدیر عامل: احمدرضا رعنایی
آدرس پستی و الکترونیکی:
اراک - کیلومتر 7 جاده تهران خیابان کاوه کد پستی 381995795
تلفن تماس: 086-34131442 نمابر : 086-34131427
پست الکترونیک : leila.s58@gmail.com
وب سایت: