پروفایل اعضاء

آلیاژ گستر هامون

زمینه فعالیت

تولید فروآلیاژ

مدیر عامل: ناصر شفائی نیک
آدرس پستی و الکترونیکی:
کاشان - کیلومتر 14 جاده اردستان - بلوار هامون
تلفن تماس: 031-55540800
پست الکترونیک : info@halyco.ir
وب سایت: