انتشارات

فعالیت های انجمن در حوزه انتشارات 

 1- چاپ کتاب راهنمای متالوژی و ریخته گری ایران از سال 1378 ، به طوریکه در سال 1395 هفتمین  جلد آن چاپ وتوزیع گردید . 

2- کسب مجوز چاپ پیام صنعت ریخته گری به عنوان بولتن داخلی و انتشار 31 شماره از سال 1379 تا 1382 و سپس تبدیل آن مجوز به  مجله  ماهنامه صنعت ریخته گری در سال 1383 و انتشار 139 شماره تاکنون